Homepage Organisatie Bestuur Ankerfiguren Werkwijze Ouders Studenten Scholen Speel-o-theek Nieuws Contact Privacy

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden afkomstig uit de wereld van onderwijs, onderzoek, sociaal werk en communicatie. Zij doen hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd en maken geen gebruik van beloningen of vakantiegeld-regelingen.

Het bestuur vergadert zes tot acht maal per jaar.

In het Bestuurs&DirectieReglement van stichting De Katrol kunt u de taakverdeling tussen bestuur en directie vinden.


Het bestuur van De Katrol bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter/Secretaris: Drs. E.I.M. Budel (Ad)

Achtergrond: Filosoof en agoog, voorheen werkzaam als beleidsadviseur in het brede (wijk) welzijnswerk


  • Penningmeester: De heer P.J. de Koning (Peter)

Achtergrond: Jurist, docent Hogeschool InHolland


  • Lid: Mevrouw Drs. J.B.M. Desain (Jenneke)

Achtergrond: Leerkracht, directeur communicatie VU


  • Lid: Mevrouw S. J. van der Bie-Hoogendam ( Sarina)

Achtergrond: leerkracht (primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs),

Ambassadrice van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Nivoz)


  • Lid: De heer G.A.M.M. Aerts (Gerard)

Achtergrond: Master Social Work, docent Hogeschool Rotterdam


Financieel verslag 2018

De balans en staat van baten en lasten vindt u terug in de jaarrekening inclusief bestuursverslag De katrol 2018.

Het financieel verslag van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en verzonden naar onze partners en financiers.


Beleidsplannen

Beleidsplan De Katrol 2011-2014

stichting De Katrol beleidsplan 2015-2018


Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan 2015-2018 heeft een vijftal beleidsvoornemens/beoogde resultaten gericht op een verbeterde dienstverlening en positionering, een verhoogde zichtbaarheid en bekendheid van de organisatie. En aandacht voor de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de leer- en gezinsondersteuning van De Katrol. Daarnaast doet de stichting een extra inzet op de sociale structuren in 'onze Afrikaanderwijk' door ontwikkelingen, innovaties en uitbreidingen van het aanbod van Speel-o-theek leuk leren 010 van de stichting.


Op dit moment zijn wij ons beleidsplan 2015-2018 aan het evalueren en zal deze evaluatie het fundament leggen voor het daaropvolgende beleidsplan 2019-2021.

Het komende jaar willen wij ons op strategisch en inhoudelijk vlak herbezinnen en bouwen wij voort op eerdere ontwikkelingen. Waarmee wij een extra inzet kunnen doen om onze (statutaire) doelen te bereiken. Voor een talentvoller, kansrijker en -nog- leuker Rotterdam.