Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden afkomstig uit de wereld van onderwijs, onderzoek, sociaal werk en communicatie. Zij doen hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd en maken geen gebruik van beloningen of vakantiegeld-regelingen.

Het bestuur vergadert zes tot acht maal per jaar.

 

statuten van Stichting De Katrol

In het Bestuurs&DirectieReglement van stichting De Katrol kunt u de taakverdeling tussen bestuur en directie vinden.

 

Het bestuur van De Katrol bestaat uit de volgende personen*:

 • Voorzitter/Secretaris: De heer N. Zuiddam (Nick)
  Achtergrond: 28 jaar onderwijservaring in het primair onderwijs. 
  Eigenaar van RotterdamLEERT en voorzitter van schoolbestuur GROOS.
   
 • Penningmeester: De heer P.J. de Koning (Peter)
  Achtergrond: Jurist, docent Hogeschool InHolland
   
 • Lid: De heer G.A.M.M. Aerts (Gerard)
  Achtergrond: Master Social Work, docent Hogeschool Rotterdam
   
 • Lid: Mevrouw J. Boer (Judith)
  Achtergrond: Journalistiek, manager corporate communicatie Rotterdam Partners
   
 • Lid: De heer M.A.J. Juch-Kofiani (Maarten)
  Achtergrond: Bedrijfskunde en Corporate Governance

*Het bestuur is nog op zoek naar uitbreiding. Mogelijk bent u de bestuurder die wij zoeken? 
Lees dan de onderstaande bestuursprofielen.

Stichting De Katrol is op zoek naar een algemeen bestuurslid
Stichting De Katrol is op zoek naar een bestuurssecretaris

 

Financieel verslag 2021

De balans en staat van baten en lasten vindt u terug in de Jaarrekening Stichting De Katrol 2021.

Het financieel verslag van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en verzonden naar onze partners en financiers.

 

Beleidsplannen

Beleidsplan De Katrol 2011-2014

stichting De Katrol beleidsplan 2015-2018
Beleidsplan De Katrol 2019-2022

 

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan 2019-2022 heeft een vijftal beleidsvoornemens/beoogde resultaten gericht op een verbeterde dienstverlening en positionering, een verhoogde zichtbaarheid en bekendheid van de organisatie. En aandacht voor de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de leer- en gezinsondersteuning van De Katrol. Daarnaast doet de stichting een extra inzet op de sociale structuren in 'onze Afrikaanderwijk' door ontwikkelingen, innovaties en uitbreidingen van het aanbod van Speel-o-theek leuk leren 010 van de stichting. Doordat er in 2021 een nieuwe aanbesteding wordt uitgegeven door de gemeente Rotterdam hebben wij ons beleid opgedeeld in korte termijn en lange termijn doelen.

 

Op de korte termijn focussen wij ons op de eerste drie beleidsdoelen. Deze zijn gericht op het versterken van onze positie en de daarbij horende samenwerkingen met partners, het verstevigen en uitbreiden van onze uitvoeringscapaciteit en werken aan een nieuwe meerjarige uitvoeringsopdracht in Rotterdam.

Het komende jaar willen wij ons op strategisch en inhoudelijk vlak herbezinnen en bouwen wij voort op eerdere ontwikkelingen. Waarmee wij een extra inzet kunnen doen om onze (statutaire) doelen te bereiken. Voor een talentvoller, kansrijker en -nog- leuker Rotterdam.